Artikkel 05 – 9. april – Egersund, tyskernes første erobring i Norge

Innledning

9. april 1940. En liten by som sov intetanende om hva dagen kom til å bringe. Få i Egersund så på sin by som militært viktig. Riktignok hadde byen en god og lun havn, men kaikapasiteten var begrenset. Imidlertid kom den viktige telegrafkabelen fra Storbritannia i land her.

Oberst Spørck i Stavanger hadde sovet lite denne natten. Dagen før like etter klokken 16.00 hadde han sendt en tropp fra Kp 1, IR 2 til Egersund under ledelse av kompanisjefen, kaptein Dehli. Resten av kompaniet var i stilling på Sola flyplass som var det viktigste militære objektet i Rogaland. Hvorfor kompanisjefen ble beordret til å ta kommando over troppen, mens kompaniet minus ble igjen, er det ingen som har funnet noe fornuftig svar på. Spørck var imidlertid livende redd for å bli fanget i en felle på Nord-Jæren hvis det kom til et angrep. Tiden etter ankomst Egersund i 18.00-tiden ble brukt til å innlosjere soldatene og sette ut et vaktlag under troppssjefens kommando ved Sildoljefabrikken i Ryttervik. Soldatene gikk til ro i en hytte i nærheten med en vaktpost på bryggen. De andre ble innlosjert i forsamlingshuset Totalen. Dehli ble overrasket over å finne den norske torpedobåten Skarv ved kai i Egersund. Jageren Gyller var også her ganske ofte. Denne natt var den imidlertid i Kristiansand.

Den norske torpedobåten Skarv som ble tatt uten motstand.
Bildesamling: MHFR

Tyskerne angriper

På dette tidspunktet stampet fire minesveipere i havet med retning Egersund. Om bord var en hjulryttereskadron, Radfahrschwadron, Aufklärungs-Abteilung 169 fra 69. Infanterie Division under sin sjef Rittmeister Friedrich Eickhorn.

Tåke og dårlig vær gjorde at M-1 og M-9 nærmet seg kysten uten å vite hvor de to siste fartøyene, M-2 og M-13 var. Mannskapene ombord var sjøsyke. Angrepstidspunktet for angrepet på Norge var satt til klokken 04.30, Weserzeit. Klokken 04.15 rundet de to fartøyene Varberg og satte kurs mot kaien. Utkikken meldte nå at det lå en ubåt ved kai lenger inne. For tyskerne gjaldt det å utnytte overraskelsesmomentet noe de oppnådde til fulle. Klokken 04.30 var M-1 ved kai. De første tyske soldatene på norsk jord stormet i land mot Skarv som ble erobret uten noen motstand. En bitter fenrik Svae ble tatt til fange, ikke minst bitter på at han ikke hadde fått lov til å ta Skarv utenfor innløpet til byen hvor fartøyets våpen kunne bli til nytte.

Rittmeister Friedrich Eickhorn
Bildesamling: MHFR

Litt før klokken 06.00 var M-1 losset ferdig og M-9 overtok kaiplassen. Eickhorn handlet raskt. Med noen soldater dro han inn i Egersund, fant telegrafstasjonen og dro selv ned de to løftestengene som stengte for all telegraftrafikk over stasjonen. Det viktigste målet var erobret. M-2 og M-13 kom senere i tur og orden.

Norske soldater tas til fange

En av de tyske soldatene hadde lagt merke til at det sto en norsk soldat i uniform i gaten på skrå overfor telegrafstasjonen. Han informerte Eickhorn som handlet resolutt. Han stormet inn i Totalen og tok bokstavelig alle de norske soldatene på sengen. Dehli hadde på telefon fått vite at tyskerne var i byen. I stedet for å alarmere sine soldater, brukte han tiden til å konferere med oberst Spørck i Stavanger. Viktig tid gikk til spille. Den lille styrken ble tatt av tyskerne uten at noe skudd ble løsnet. Dehli fikk ringt troppssjefen, fenrik Nielsen i Ryttervik som meldte at han ville trekke seg innover i landet. Dette ble litt senere avvist av kapteinen. Nielsen fikk direkte ordre om å returnere til byen. Her ble han sammen med de andre, internert i Totalen.

På usedvanlig kort tid hadde tyskerne ikke bare landsatt sine styrker, men også tatt til fange alle de norske soldatene. Telegrafforbindelsen var slått av, alle tyske mannskaper var kommet helberget i land sammen med alt sitt utstyr. Tyskerne hadde fått kontroll over borgermester og politimester. Nå kunne de legge ut hakekorsflagg på åpne plasser i byen for å vise tyske fly at byen var på tyske hender. I flaggstangen ved postkontoret heiste man det tyske flagget.

Telefonforbindelsen med Stavanger ble brutt, ødelagt av norske styrker. For ytterligere å sikre at tyske foresatte i Stavanger var kjent med situasjonen i Egersund, ble en ordonnans utstyrt med sivile klær og sendt av sted på motorsykkel. Ut på kvelden 10. april ble en liten avdeling sendt til Hestnes hvor de tok kontroll over kabelhuset hvor telegrafkabelen fra Storbritannina kom i land. Samme dag klarte fenrik Svae å lure ut signalbøkene og de hemmelige kodene fra Skarv.

En unik collage. Tysk bildetekst: ”Flagget til lettbåten fra minesveiperen M1. Sabel med oppheng og portepe fra den erobrede torpedobåten, og en bit av kabelen.” M1 er det første tyske fartøyet som la til i Egersund. ”Kabelen” er utrolig nok en bit av telegrafkabelen mellom Norge og Storbritannia, som tyskerne hugget av. Sabelen tilhørte fenrik Svae, fra torpedobåten Skarv. Han og mannskapet ble ført opp til Totalen i Egersund. Her ble den norske torpedobåten ”formelt” ble overlevert tyskerne og Svae måtte overrekke sabelen sin til den tyske rittmester Eickhorn, som fornøyd kunne konstanter at sabelen var laget ved familiens fabrikk i Solingen. Det fortelles at rittmesteren etter krigen fikk sendt en tilsvarende sabel til Svae.
Bildesamling: MHFR

Dagen etter, 11. april, klokken 11.00 ble kabelen til Storbritannia fysisk hugget av med øks. Rittmeister Friedrich Eickhorns oppdrag var fullført. De internerte nordmennene ble samme dag sendt til Stavanger med buss. Offiserene slapp ut med meldeplikt. Soldatene bli inntil videre internert i Ljosheim bedehus like ved Sola flyplass.

Militærhistorisk forening Rogaland (MHFR) har gitt omfattende omtale om den tyske erobringen av Egersund både i boken Farlig kyst, utgitt i 2015 og Håpløs Kamp, utgitt i 2016.